Doanh nghiệp Việt lặng lẽ... chết
Doanh nghiệp Việt lặng lẽ... chết
Số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng 48,1%, trong khi số thành lập mới không tăng nhiều khiến mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 trở nên khó khăn.

Thông báo